مغازه - املاک تجاری

دسته‌بندی املاک
36.240.000.000 ﷼
9708129, ملک تجاری جرجان
جرجان،مابین جرجان 22 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

ملک تجاری واقع در خیابان جرجان گرگان

8.700.000.000 ﷼
97081211, مغازه تجاری خیابان بهشتی
خیابان بهشتی،مابین بهشتی 3 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان بهشتی گرگان

3.520.000.000 ﷼
97081219, مغازه تجاری وارکانا
خیابان پاسداران - مرکز خرید وارکانا, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در مجتمع تجاری وارکانا

4.000.000.000 ﷼
97081222, مغازه تجاری خرگوش تپه
دانشگاه آزاد گرگان, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خرگوش تپه گرگان

4.160.000.000 ﷼
97081311, مغازه تجاری مجتمع رویال
خیابان شالیکوبی ، مجتمع رویال, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان شالیکوبی مجتمع رویال گرگان

18.810.000.000 ﷼
97081317, مغازه تجاری سایت اداری
سایت اداری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در سایت اداری گرگان

2.100.000.000 ﷼
97081324, مغازه تجاری پاساژ مروارید
خیابان شالیکوبی ، پاساژ مروارید ، طبقه زیر زمین, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان شالیکوبی ،پاساژ مروارید ، طبقه زیر زمین

1.750.000.000 ﷼
97081325, مغازه تجاری زیباشهر
زیباشهر ،چشم انداز, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در زیباشهر ،چشم انداز گرگان

2.170.000.000 ﷼
97081326, مغازه تجاری زیباشهر
زیباشهر ،چشم انداز, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در زیباشهر ،چشم انداز گرگان

45.000.000.000 ﷼
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مجتمع تجاری و گردشگری ناهارخوران

12.750.000.000 ﷼
9708266, مغازه تجاری گرگانجدید
گرگانجدید محدوده رسالت, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانجدید محدوده رسالت

22.000.000.000 ﷼
9708269, مغازه تجاری گرگانپارس
گرگان محدوده فکوری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگرگان محدوده فکوری

20.000.000.000 ﷼
97082629, مغازه تجاری گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده فکوری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس-محدوده فکوری

15.400.000.000 ﷼
97082652, مغازه تجاری جانبازان
جانبازان،مابین جانباز 34 و36, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در جانبازان،مابین جانباز 34 و 36

6.300.000.000 ﷼
97082660, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده پاساژ مرسل, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی محدوده پاساژ مرسل

5.984.000.000 ﷼
97091101, مغازه تجاری مجتمع آفتاب 3
سرخواجه- مجتمع آفتاب 3, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع د ر سرخواجه- محدوده آفتاب 1 تا 3

6.300.000.000 ﷼
97091102, مغازه تجاری استرآبادی
استرآبادی ، محدوده استراآبادی 9 تا 13, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع دراسترآبادی ، محدوده استراآبادی 9 تا 13

8.280.000.000 ﷼
97091103, مغازه تجاری جانبازان
جانبازان،مابین جانباز 12 و 20, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در جانبازان،مابین جانباز 12 و 20

7.800.000.000 ﷼
97091104, مغازه تجاری مجتمع رویال
حافظیه محدوده عدالت 37 تا 39, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درحافظیه محدوده عدالت 37 تا 39

63.700.000.000 ﷼
97091105, مغازه تجاری خمینی
خیابان خمینی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درخیابان خمینی

38.400.000.000 ﷼
97091106, مغازه تجاری گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 4 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 4 تا 6

1.440.000.000 ﷼
97091107, مغازه تجاری مجتمع میلاد نور
بلوار ناهارخوران محدوده پاساژ میلاد نور, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار ناهارخوران مجتمع میلاد نور

1.500.000.000 ﷼
97091108, مغازه تجاری شالیکوبی
بلوار شالیکوبی محدوده عدالت 29تا 31, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع د ربلوار شالیکوبی محدوده عدالت 29تا 31

16.008.000.000 ﷼
970912, مغازه تجاری مدرس
مدرس- محدوده مدرس 1 تا 3, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درمدرس- محدوده مدرس 1 تا 3

3.000.000.000 ﷼
97091203, مغازه تجاری بلوار ناهارخوران
گرگان محدوده پاساژ زرتشت, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگرگان محدوده پاساژ زرتشت

3.600.000.000 ﷼
97091204, مغازه تجاری بلوار ناهارخوران
گرگان محدوده پاساژ تندیس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گرگان محدوده پاساژ تندیس

4.200.000.000 ﷼
97091205, مغازه تجاری مجتمع تجاری تندیس
گرگان مجتمع تجاری تندیس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگرگان محدوده پاساژ تندیس

16.500.000.000 ﷼
97091208, مغازه تجاری خمینی
گرگان محدوده آفتاب 10 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگرگان محدوده آفتاب 10 تا 12

337.200.000.000 ﷼
97091209, مغازه تجاری جرجان
بلوار جرجان- محدوده جرجان 2 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار جرجان- محدوده جرجان 2 تا 4

15.988.000.000 ﷼
97091210, مغازه تجاری جهاد مرکزی
گرگان محدوده دانشگاه آزاد, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغاره تجاری واقع در گرگان محدوده دانشگاه آزاد

22.440.000.000 ﷼
97091213, مغازه تجاری چاله باغ
چاله باغ محدوده قدس 7 تا 9, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درچاله باغ محدوده قدس 7 تا 9

31.500.000.000 ﷼
970914, مغازه تجاری کوی ویلا
گرگان محدوده چهار راه ویلا, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگرگان محدوده چهار راه ویلا

4.410.000.000 ﷼
97091403, مغازه تجاری ویلاشهر
ویلاشهر، محدوده 19تا 21, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در ویلاشهر، محدوده 19تا 21

39.680.000.000 ﷼
9709181, مغازه تجاری گلشهر
گلشهر- محدوده گلشهر 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگلشهر- محدوده گلشهر 2 تا 6

379.000.000.000 ﷼
97091821, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده مسجد امیر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی محدوده مسجد امیر

5.400.000.000 ﷼
97091823, مغازه پاساژ تندیس
گرگان پاساژ تندیس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درگرگان پاساژ تندیس

6.315.840.000 ﷼
9709211, مغازه تجاری مجتمع کاپری
شالیکوبی- مجتمع کاپری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- مجتمع کاپری

6.443.680.000 ﷼
9709212, مغازه تجاری مجتمع کاپری
شالیکوبی- مجتمع کاپری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درشالیکوبی- مجتمع کاپری

230.000.000 ﷼
970924, مغازه تجاری صیاد
صیاد شیرازی محدوده صیاد 3 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری وافع درصیاد شیرازی محدوده صیاد 3 تا 7

25.000.000 ﷼
97092470, مغازه تجاری دانش
خیابان دانش- محدوده دانش 1, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در خیابان دانش- محدوده دانش 1

46.000.000 ﷼
97092475, مغازه تجاری گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده شهریور 1, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس- محدوده شهریور 1

95.000.000 ﷼
9709284, مغازه تجاری لادن
خیابان لادن- محدوده سه راهی پاک لادن, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در خیابان لادن- محدوده سه راهی پاک لادن

19.000.000 ﷼
9709285, مغازه تجاری پاساژ لاله زاری
شالیکوبی- پاساژ لاله زاری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- پاساژ لاله زاری

15.000.000.000 ﷼
9709261, مغازه تجاری صیاد
بلوار صیاد شیرازی- محدوده صیاد 9 تا13, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار صیاد شیرازی- محدوده صیاد 9 تا13

23.120.000.000 ﷼
9709263, مغازه تجاری لادن
خیابان لادن- محدوده سه راهی پارک لادن, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان لادن- محدوده سه راهی پارک لادن

11.500.000 ﷼
9709287, مغازه تجاری شهرک امام
شهرک امام محدوده آموزشگاه مائده, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شهرک امام محدوده آموزشگاه مائده

5.600.000 ﷼
9709288, مغازه تجاری میلاد نور
بلوار ناهارخوران- پاساژ میلاد نور, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در بلوار ناهارخوران- پاساژ میلاد نور

1.950.000.000 ﷼
970929, مغازه تجاری پاساژ مروارید
شالیکوبی-پاساژ مروارید, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع درشالیکوبی-پاساژ مروارید

12.760.000.000 ﷼
9709294, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی- عدالت21 -محدوده کمانگیری 2, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- عدالت21 -محدوده کمانگیری 2

29.500.000 ﷼
9710021, مغازه تجاری پاسرو
شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین

3.960.000.000 ﷼
9710031, مغازه تجاری صدرا
شالیکوبی- پاساژ صدرا, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- پاساژ صدرا

13.260.000.000 ﷼
9710032, مغازه تجاری چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 3, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 3

8.740.000.000 ﷼
9710033, مغازه تجاری پاساژ آفتاب2
سرخواجه- پاساژ آفتاب 2, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در سرخواجه- پاساژ آفتاب 2

125.000.000.000 ﷼
9710034, مغازه تجاری گلشهر
گلشهر- محدوده گلشهر 3 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلشهر- محدوده گلشهر 3 تا 7

10.440.000.000 ﷼
971006, مغازه تجاری چاله باغ
چاله باغ روبروی قدس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در چاله باغ روبروی قدس

1.900.000.000 ﷼
9710062, مغازه تجاری پاساژ میلاد نور
بلوار ناهار خوران ، پاساژ میلاد نور, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار ناهار خوران ، پاساژ میلاد نور

4.500.000.000 ﷼
971008, مغازه تجاری خمینی
خیابان خمینی ،پاساژ دماوندی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان خمینی ،پاساژ دماوندی

4.080.000.000 ﷼
9710154, مغازه تجاری کوی انقلاب
کوی انقلاب - به سمت کاشانی 100متر بالاتر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در کوی انقلاب - به سمت کاشانی 100متر بالاتر

1.444.000.000 ﷼
9710165, مغازه تجاری آرامش
آرامش - محدوده آرامش 5 تا 9, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در آرامش - محدوده آرامش 5 تا 9

5.700.000.000 ﷼
9710166, مغازه تجاری خمینی
خیابان خمینی- محدوده هتل خیام, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان خمینی- محدوده هتل خیام

18.480.000.000 ﷼
9710169, مغازه تجاری چهار راه فلسفی
چهار راه باهنر- محدوده کارواش موحدی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در چهار راه باهنر- محدوده کارواش موحدی

201.760.000.000 ﷼
97101617, مغازه تجاری چهار راه فلسفی
چهار راه فلسفی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در چهار راه فلسفی

3.480.000.000 ﷼
97101613, مغازه تجاری چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4

7.000.000.000 ﷼
97101614, مغازه تجاری چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4

8.000.000 ﷼
9710192, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده عدالت 18 تا 22, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی محدوده عدالت 18 تا 22

65.000.000 ﷼
9710209, مغازه تجاری شالیکوبی
بلوار شالیکوبی محدوده عدالت 4 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در بلوار شالیکوبی محدوده عدالت 4 تا 8

3.000.000.000 ﷼
9710191, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی- روبروی پاساژ مرسل- پاساژ امیر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- روبروی پاساژ مرسل- پاساژ امیر

36.000.000.000 ﷼
9710201, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 4 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 4 تا 8

21.700.000.000 ﷼
9710208, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده 18 تا 22, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- محدوده 18 تا 22

12.000.000.000 ﷼
9711021, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده عدالت 14 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- محدوده عدالت 14 تا 18

60.500.000 ﷼
9711107, مغازه تجاری گرگانپارس
گرگانپارس-شهریور غربی- محدوده شهریور 1, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس-شهریور غربی- محدوده شهریور 1

12.100.000 ﷼
9711132, مغازه تجاری پاساژ آریا
شالیکوبی -بین عدالت 3و5 - جنب مسجد امیر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی -بین عدالت 3و5 - جنب مسجد امیر

100.000.000 ﷼
9711151, مغازه تجاری گرگانپارس
گرگانپارس- بین خیابان خرداد و اردیبهشت, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس- بین خیابان خرداد و اردیبهشت

2.500.000.000 ﷼
9711168, مغازه تجاری چاله باغ
چاله باغ-روبروی پارک, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در چاله باغ-روبروی پارک

2.030.000.000 ﷼
9711169, مغازه تجاری مسکن مهر
ورودی گرگان از سمت تهران ابتدای مسکن مهر سعدآباد - بر خیابان اصلی شهرک زیتون, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در ورودی گرگان از سمت تهران ابتدای مسکن مهر سعدآباد - بر خیابان اصلی شهرک زیتون

49.500.000 ﷼
9711181, زیرزمین - مطهری
مطهری- محدوده مطهری 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

زیر زمین واقع در مطهری- محدوده مطهری 2 تا 6

310.000.000 ﷼
9711239, مغازه تجاری بلوار ناهارخوران
بلوار ناهارخوران محدوده عدالت96 تا 100, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در بلوار ناهارخوران محدوده عدالت96 تا 100

75.000.000 ﷼
9711242, مغازه تجاری کوی گلها
گلها ،بعداز پل گلها, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در گلها ،بعداز پل گلها

38.190.000.000 ﷼
971125, تجاری مسکونی-بلواردانش
بلواردانش-جنب ساختمان فصر 1, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

تجاری- مسکونی واقع در بلواردانش-جنب ساختمان فصر 1

28.000.000.000 ﷼
9711251, مغازه تجاری کوی گلها
گلها-بعدازپل گلها, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلها-بعدازپل گلها

8.160.000.000 ﷼
971129, مغازه تجاری پاساژ رویال
شالیکوبی- پاساژ رویال, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- پاساژ رویال

4.000.000.000 ﷼
9711307, مغازه تجاری شهرک دادگستری
شهرک دادگستری ،نبش خیام 1, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شهرک دادگستری ،نبش خیام 1

13.500.000.000 ﷼
9712142, مغازه تجاری گلشهر
گلشهر- محدوده گلشهر 19 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلشهر- محدوده گلشهر 19 تا 23

18.000.000.000 ﷼
9712143, مغازه تجاری گلشهر
گلشهر- محدوده گلشهر 19 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلشهر- محدوده گلشهر 19 تا 23

40.000.000.000 ﷼
9712145, مجتمع تجاری مسکونی - 5آذر
خیابان پنج آذر- محدوده آذر 8 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مجتمع تجاری- مسکونی واقع در خیابان پنج آذر- محدوده آذر 8 تا 12

736.000.000 ﷼
9712221, مغازه تجاری گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده خرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس- محدوده خرداد مرکزی

106.000.000 ﷼
971220, مغازه تجاری فکوری
گرگانپارس- محدوده فکوری 6 تا 10, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس- محدوده فکوری 6 تا 10

2.880.000.000 ﷼
9801112, مغازه تجاری شالیکوبی
شالیکوبی - پاساژ امیر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی پاساژ امیر

16.000.000.000 ﷼
9801115, مغازه تجاری شهرک قدس
قم - شهرک قدس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شهرک قدس

8.000.000 ﷼
9801113, مغازه تجاری شالیکوبی
واقع در خیابان شالیکوبی پاساژ امیر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی پاساژ امیر

2.145.000.000.000 ﷼
9801251, مغازه تجاری-آفتاب2
سرخواجه آفتاب 2, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاره واقع در آفتاب 2

7.740.000.000 ﷼
9802081, مغازه-دزیانی
خیابان دزیانی - محدوده بیمارستان دزیانی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری - خیابان دزیانی - محدوده بیمارستان دزیانی

79.000.000 ﷼
9801253, مغازه - عدالت 40
محدوده عدالت 40 تا 44, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری - محدوده عدالت 40 تا 44

85.000.000 ﷼
9801255, مغازه - عدالت 42
محدوده عدالت 40 تا 44, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری - محدوده عدالت 40 تا 44

16.000.000 ﷼
980204, مغازه -دانش
دانش - محدوده دانش 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاره واقع در دانش - محدوده دانش 2 تا 6

59.000.000 ﷼
9802102, مغازه-جانباز
بلوار جانبازان - محدوده جانباز 20 تا 26, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در بلوار جانبازان - محدوده جانباز 20 تا 26

10.464.350.000 ﷼
9802124, باغ-کلاسنگیان
روستای کلاسنگیان - کیلومتر 8 جاده گرگان کردکوی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

باغ واقع در روستای کلاسنگیان - کیلومتر 8 جاده گرگان کردکوی

17.250.000.000 ﷼
9802244, مغازه-کاشانی
کاشانی - محدوده کاشانی 9 تا 13, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در کاشانی - محدوده کاشانی 9 تا 13

21.000.000.000 ﷼
9802252, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده شهریور غربی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس - محدوده شهریور غربی

73.500.000.000 ﷼
9802265, مغازه-بلوارناهارخوران
بلوار ناهارخوران محدوده عدالت 73 تا 79, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار ناهارخوران محدوده عدالت 73 تا 79

38.100.000.000 ﷼
9802311, مغازه-گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 9 تا 13, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 9 تا 13

30.000.000.000 ﷼
980303, مغازه-بلوارانتظام
بلوار انتظام - محدوده نرسیده به ویلاشهر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار انتظام - محدوده نرسیده به ویلاشهر

9.000.000.000 ﷼
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گرگان

35.000.000.000 ﷼
9803213, زمین-جرجان
جرجان - محدوده جرجان 3 تا 9, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

زمین واقع در جرجان - محدوده جرجان 3 تا 9

3.500.000.000 ﷼
9803214, زمین-توشن
روستای توشن - محدوده قبل ازر روستا - بعد از زمین کشاورزی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

زمین واقع در روستای توشن - محدوده قبل ازر روستا - بعد از زمین کشاورزی

24.940.000.000 ﷼
9804051, مغازه-صیاد
بلوار صیاد شیرازی - محدوده صیاد 40 تا 48, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار صیاد شیرازی - محدوده صیاد 40 تا 48

56.000.000.000 ﷼
9804065, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 18

7.920.000.000 ﷼
980410, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس

81.600.000.000 ﷼
980418, مغازه-کاشانی
کاشانی محدوده آموزشگاه رانندگی ایران, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در کاشانی محدوده آموزشگاه رانندگی ایران

4.080.000.000 ﷼
9804182, مغازه-چاله باغ
چاله باغ - پاساژگرگان, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در چاله باغ - پاساژگرگان

56.000.000 ﷼
9804271, مغازه-چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در چاله باغ - محدوده قدس 2 تا 6

140.000.000 ﷼
9805061, مغازه- جاده ناهار خوران
جاده ناهار خوران, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع درجاده ناهار خوران

1.800.000.000 ﷼
9805011, زمین کشاورزی-کلاجان
کلاجان قاجار-خط قدیم بعداز کلاسنگیان به سمت کردکوی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

زمینکشاورزی واقع در کلاجان قاجار-خط قدیم بعداز کلاسنگیان به سمت کردکوی

56.000.000 ﷼
980517, مغازه-چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در چاله باغ - محدوده قدس 2 تا 6

9.000.000.000 ﷼
98051211, مغازه-پاساژ تندیس
پاساژ تندیس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در پاساژ تندیس

10.250.000.000 ﷼
980604, مغازه-گل آرا
گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 20, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 20

3.900.000.000 ﷼
9806044, دفتر- شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفتر اداری واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28

36.000.000 ﷼
9806021, مغازه - لادن
لادن - محدوده لادن 4 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع درلادن - محدوده لادن 4 تا 12

5.250.000.000 ﷼
9806123, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی- پاساژ صدرا, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- پاساژ صدرا

66.000.000.000 ﷼
9806132, مغازه -کمربندی
کمربندی - محدوده بین کباب بناب و اکبر جوجه, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در کمربندی - محدوده بین کباب بناب و اکبر جوجه

140.000.000 ﷼
9806131, مغازه-کمربندی
کمربندی - محدوده اکبر جوجه, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در کمربندی - محدوده اکبر جوجه

40.000.000.000 ﷼
9806172, مغازه-پاسداران
پاسداران - محدوده بانک کشاورزی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در پاسداران - محدوده بانک کشاورزی

17.500.000.000 ﷼
9806212, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 18 تا 24, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

آپارتمان واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 18 تا 24

12.710.000.000 ﷼
9806267, مغازه -صیاد
صیاد شیرازی - محدوده صیاد 15 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در صیاد شیرازی - محدوده صیاد 15 تا 23

44.100.000.000 ﷼
9806271, مغازه-گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 6 تا 14, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 6 تا 14

105.000.000 ﷼
9806273, مغازه-گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 6 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 6 تا 12

8.500.000 ﷼
980704, مغازه - سرخواجه
سرخواجه - محدوده سرخواجه 4 تا 10, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در سرخواجه - محدوده سرخواجه 4 تا 10

5.850.000.000 ﷼
9807105, مغازه-عدالت 83
بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 83 تا 89, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 83 تا 89

5.400.000.000 ﷼
980711, مغازه - چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 8 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در چاله باغ - محدوده قدس 8 تا 12

16.000.000 ﷼
9807214, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده فروردین مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغزه تجاری - واقع در گرگانپارس - محدوده فروردین مرکزی

32.500.000.000 ﷼
98071710, مغازه - بلواردانش
بلواردانش - محدوده دانش 1 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در بلواردانش - محدوده دانش 1 تا 7

5.670.000.000 ﷼
9807215, مغازه -ویلاشهر
ویلاشهر - محدوده ویلای 2 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در ویلاشهر - محدوده ویلای 2 تا 8

15.000.000.000 ﷼
9808083, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده پاساژ مرسل, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع درشالیکوبی - محدوده پاساژ مرسل

8.100.000.000 ﷼
9808083, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی - پاساژ مرسل, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع درشالیکوبی - پاساژ مرسل

460.000.000.000 ﷼
9808091, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی - پاساژ مرسل, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی - پاساژ مرسل

30.800.000.000 ﷼
9808161, مغازه-خیابان خمینی
خیابان خمینی - محدوده آفتاب 20 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان خمینی - محدوده آفتاب 20 تا 28

8.990.000.000 ﷼
9808187, مغازه-خمینی
خیابان خمینی - محدوده آفتاب 19 تا 27, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان خمینی - محدوده آفتاب 19 تا 27

14.520.000.000 ﷼
980822, مغازه-گلشهر
گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18

14.520.000.000 ﷼
980822, مغازه-گلشهر
گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18

14.520.000.000 ﷼
980822, مغازه-گلشهر
گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18

14.520.000.000 ﷼
980822, مغازه-گلشهر
گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در گل آرا - محدوده گل آرای 12 تا 18

45.000.000.000 ﷼
9808226, داروخانه-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

مغازه (داروخانه) واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29

10.050.000.000 ﷼
9809052, مغازه-ایرانمهر
ایرانمهر - محدوده بانک ملی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در ایرانمهر - محدوده بانک ملی

19.500.000.000 ﷼
980815, مغازه -گرگانپارس
گرگانپارس -محدوده بهمن شرقی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه(آرایشگاه)واقع در گرگانپارس -محدوده بهمن شرقی

47.000.000 ﷼
9808163, مغازه-سازمان آب
سازمان آب - محدوده پاساژ رازی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در سازمان آب - محدوده پاساژ رازی

31.500.000 ﷼
9809061, مغازه (آرایشگاه)- پاساژ برلیان
پاساژ برلیان روبه روی پارک شهر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه(آرایشگاه ) واقع در پاساژ برلیان روبه روی پارک شهر

0 ﷼
980910, مغازه-سازمان آب
سازمان آب, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در سازمان آب

14.000.000.000 ﷼
9809154, مغازه - لادن
لادن - محدوده لادن 4تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در لادن - محدوده لادن 4تا 12

45.500.000.000 ﷼
9809164, مغازه - گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده تیر شرقی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس - محدوده تیر شرقی

3.000.000.000 ﷼
9809235, مغازه-آفتاب3
افتاب 3 - طبقه اول, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در افتاب 3 - طبقه اول

39.000.000 ﷼
980920, مغازه - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28

106.700.000.000 ﷼
981015, مغازه-شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده عدالت 1 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در شالیکوبی- محدوده عدالت 1 تا 7

52.500.000.000 ﷼
9810152, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس

15.750.000.000 ﷼
9810153, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه تجاری واقع در گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس

28.000.000 ﷼
9809231, مغازه-پاساژثامن
سرخواجه - پاساژ ثامن, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه تجاری واقع در سرخواجه - پاساژ ثامن

19.000.000 ﷼
9809232, مغازه-زرتشت
حافظیه - پاساژ زرتشت, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در حافظیه - پاساژ زرتشت

20.000.000 ﷼
9809236, مغازه(آرایشگاه)-بلوارناهارخوران
بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 93تا101, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه (آرایشگاه) واقع در بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 93تا101

32.000.000 ﷼
9810026, مغازه - گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده خرداد شرقی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در گرگانپارس - محدوده خرداد شرقی

122.100.000.000 ﷼
9811081, مغازه-خمینی
خیابان خمینی - محدوده بانک سپه, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در خیابان خمینی - محدوده بانک سپه

6.000.000.000 ﷼
981124, مغازه - خمینی
خیابان خمینی - محدوده پاساژ, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در خیابان خمینی - محدوده پاساژ

25.000.000 ﷼
9810144, مغازه - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در شالیکوبی - محدوده گرگانپارس

25.501.000 ﷼
9810151, مغازه - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده پاساژ لاله زاری, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در شالیکوبی - محدوده پاساژ لاله زاری

30.001.000 ﷼
9810222, مغازه - شهرک شهریار
شهرک شهریار - محدوده شهرک شهریار, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در شهرک شهریار - محدوده شهرک شهریار

130.000.000 ﷼
981109, مغازه - بلوار ناهارخوران
بلوارناهارخوران - محدوده گلشهر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه واقع در بلوارناهارخوران - محدوده گلشهر

206.000.001 ﷼
981121, آرایشگاه - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده پنج آذر, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: رهن و اجاره

مغازه آرایشگاه واقع در شالیکوبی - محدوده پنج آذر

13.100.000.000 ﷼
9812041, مغازه - کاشانی
کاشانی - محدوده کاشانی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه مسکونی واقع در کاشانی - محدوده کاشانی

12.180.000.000 ﷼
981207, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازمسکونی واقع در گرگانپارس-محدوده گرگانپارس

10.140.000.000 ﷼
990125, مغازه-زیارت
زیارت-محدوده زیارت, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واغع در-زیارت-محدوده زیارت

25.000.000.000 ﷼
9902094, تجاری-مدرس
بلوار مدرس-محدوده مدرس 3 تا 5, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

ملک تجاری واقع در-بلوار مدرس-محدوده مدرس 3 تا 5

24.645.000.000 ﷼
99020912, مغازه-شهدا
شهدا-محدوده لاله 13 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در-شهدا-محدوده لاله 13 تا 15

54.600.000.000 ﷼
9902106, مغازه-گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده تیر شرقی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه واقع در-گرگانپارس-محدوده تیر شرقی

0 ﷼
99021310, مغازه-پارتیان
پارتیان-محدوده گل آرا 21 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: پیش فروش

مغازه واقع در-پارتیان-محدوده گل آرا 21 تا 23

7.050.000.000 ﷼
9902203, مغازه - کوی بازرگانی
کوی بازرگانی-محدوده بازرگانی 18 تا 20, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در-کوی بازرگانی-محدوده بازرگانی 18 تا 20

2.890.000.000 ﷼
9902214, مغازه - پاساژ آریا
عدالت-محدوده عدالت 5 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در-عدالت-محدوده عدالت 5 تا 7

24.964.000.000 ﷼
9902222, مغازه - میدان شریعتی
چهار را ایرانمهر-محدوده کارواش موحدی, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه واقع در-چهار را ایرانمهر-محدوده کارواش موحدی

29.970.000.000 ﷼
9903031, مغازه- کاخ
کاخ-محدوده میدان کاخ, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در-کاخ-محدوده میدان کاخ

آدرس

دفتر مرکزی املاک : ایران - گرگان - گرگان پارس - نبش میدان گرگان پارس - املاک پارسه

 

 

اطلاعات تماس

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن:017-32350277

تلفن :017-32357623

تلفن :017-32325217

همراه : 09112733447

 

آدرس ما بروی نقشه