دفتر کار - املاک اداری

دسته‌بندی املاک
3.225.000.000 ﷼
97081213, دفتر تجاری شالیکوبی
خیابان شالیکوبی مابین عدالت 19 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در شالیکوبی گرگان

9.680.000.000 ﷼
97081217, دفتر تجاری کوی ویلا
کوی ویلا،مابین تختی 10 تا 14, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در کوی ویلا گرگان

3.402.000.000 ﷼
97082610, دفتر تجاری حافظیه
حافظیه محدوده عدالت 32 تا 34, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در حافظیه محدوده عدالت 32تا 34

42.000.000.000 ﷼
97082618, دفتر تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده عدالت 27تا29, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

آپارتمان مسکونی واقع در شالیکوبی محدوده عدالت 27 تا 29

1.750.000.000 ﷼
97082641, دفتر تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده عدالت 18 تا 22, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفترتجاری واقع در شالیکوبی محدوده عدالت 18 تا 22

6.955.000.000 ﷼
97082650, دفتر تجاری گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده شهریور, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفترتجاری واقع در گرگانپارس - محدوده شهریور

42.000.000.000 ﷼
9708283, مجتمع تجاری شالیکوبی
خیابان شالیکوبی- محدوده عدالت25 تا 29, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر تجاری واقع در خیابان شالیکوبی- محدوده عدالت25 تا 29

6.255.000.000 ﷼
97091404, دفتر تجاری زرتشت
گرگان محدوده پاساژ زرتشت, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر تجاری واقع در گرگان محدوده پاساژ زرتشت

3.480.000.000 ﷼
97091405, دفترتجاری سرخواجه
سرخواجه- محدوده آفتاب2, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفترتجاری واقع در سرخواجه- محدوده آفتاب2

5.340.000.000 ﷼
9709189, دفتر تجاری ناهارخوران
بلوار ناهارخوران مابین عدالت 72 تا 76, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر تجاری واقع در بلوار ناهارخوران مابین عدالت 72 تا 76

9.700.000.000 ﷼
97091819, دفتر تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده مسجد امیر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر تجاری واقع در شالیکوبی محدوده مسجد امیر

10.000.000.000 ﷼
97091820, دفتر تجاری شالیکوبی
شالیکوبی محدوده مسجد امیر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در شالیکوبی محدوده مسجد امیر

23.000.000 ﷼
97092472, دفتر تجاری گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده شهریور 1, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر تجاری واقع در گرگانپارس- محدوده شهریور 1

21.000.000 ﷼
97092473, دفتر تجاری گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده شهریور 1, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر تجاری واقع در گرگانپارس- محدوده شهریور 1

21.000.000 ﷼
97092474, دفتر تجاری گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده شهریور 1, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر تجاری واقع در گرگانپارس- محدوده شهریور 1

18.000.000 ﷼
9710022, دفتر تجاری پاسرو
شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین

18.000.000 ﷼
9710023, دفتر تجاری پاسرو
شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین

18.000.000 ﷼
9710024, دفتر تجاری پاسرو
شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

دفتر تجاری واقع در شهرداری - محدوده درمانگاه امیرالمومنین

6.300.000.000 ﷼
9710035, دفتر تجاری گلشهر
گلشهر- محدوده گلشهر 3 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر تجاری واقع در گلشهر- محدوده گلشهر 3 تا 7

4.785.000.000 ﷼
9710044, دفترخدماتی گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده خرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع در گرگانپارس- محدوده خرداد مرکزی

4.860.000.000 ﷼
971010, دفتر خدماتی شالیکوبی
بلوار شالیکوبی محدوده عدالت 11 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر خدماتی واقع در بلوار شالیکوبی محدوده عدالت 11 تا 15

7.210.000.000 ﷼
9710123, دفتر خدماتی گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 3 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 3 تا 7

4.914.000.000 ﷼
97101615, دفتر خدماتی چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4

3.150.000.000 ﷼
97101616, دفتر خدماتی چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 1 تا 4

9.000.000.000 ﷼
9710206, دفتر خدماتی شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده 18 تا 22, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر خدماتی واقع در شالیکوبی- محدوده 18 تا 22

8.500.000.000 ﷼
9710207, دفتر خدماتی شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده 18 تا 22, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر خدماتی واقع در شالیکوبی- محدوده 18 تا 22

3.600.000.000 ﷼
9710237, دفتر خدماتی سازمان آب
حافظیه محدوده عدالت 34 تا 38, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر خدماتی واقع در حافظیه محدوده عدالت 34 تا 38

6.900.000.000 ﷼
9710238, دفتر خدماتی سازمان آب
حافظیه محدوده عدالت 34 تا 38, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر خدماتی واقع در حافظیه محدوده عدالت 34 تا 38

5.395.000.000 ﷼
971113, دفتر خدماتی شالیکوبی
شالیکوبی-عدالت21- محدوده کمانگری2, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع در شالیکوبی-عدالت21- محدوده کمانگری2

103.000.000 ﷼
9711166, دفتر خدماتی شالیکوبی
شالیکوبی-عدالت26 محدوده مرداد2, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع درشالیکوبی-عدالت26 محدوده مرداد2

12.500.000 ﷼
971118, دفتر خدماتی شالیکوبی
شالیکوبی-محدوده عدالت27 تا 31, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر خدماتی واقع در شالیکوبی-محدوده عدالت27 تا 31

33.000.000 ﷼
971205, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس- محدوده شهریور2, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس- محدوده شهریور2

28.000.000 ﷼
9712191, دفتر خدماتی شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده عدالت 7 تا 11, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
1 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع در شالیکوبی- محدوده عدالت 7 تا 11

5.040.000.000 ﷼
9801116, دفتر خدماتی حافظیه
خیابان حافظیه -محدوده عدالت53تا57, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفتر خدماتی واقع خیابان حافظیه - محدوده عدالت 53 تا 57

7.725.000.000 ﷼
9801211, دفترکار-گلشهر
واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 7 تا 11, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 7 تا 11

4.560.000.000 ﷼
9802091, دفترکار-بندرترکمن
بندر ترکمن - محدوده میدان مختومقلی, بندرترکمن, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار - بندر ترکمن - محدوده میدان مختومقلی

4.500.000.000 ﷼
9802093, دفترکار-خیابان پارتیا
خیابان پارتیا بعد از پل, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار - وقع در خیابان پارتیا بعد از پل

13.260.000.000 ﷼
9802266, دفتر کار - بلوار ناهارخوران
بلوار ناهارخوران محدوده عدالت 73 تا 79, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش

دفتر کار واقع در بلوار ناهارخوران محدوده عدالت 73 تا 79

13.300.000.000 ﷼
980305, دفتر کار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 19, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 19

10.625.000.000 ﷼
980309, مطب-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 27, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

مطب واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 27

4.650.000.000 ﷼
980326, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 34 تا 40, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 34 تا 40

4.875.000.000 ﷼
9803261, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 34 تا 40, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 34 تا 40

3.456.000.000 ﷼
980401, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محوده مرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محوده مرداد مرکزی

9.000.000.000 ﷼
9804063, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 18

17.000.000.000 ﷼
9804064, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
3 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 12 تا 18

7.700.000.000 ﷼
9804111, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 19 تا 25, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 19 تا 25

15.000.000 ﷼
9805104, دفترکار-سازمان آب
سازمان آب - محدوده عدالت 33 تا 39, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در سازمان آب - محدوده عدالت 33 تا 39

5.850.000.000 ﷼
9805051, دفترکار-گرگانپارس
گرگان پارس - محدوده میراب, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگان پارس - محدوده میراب

21.000.000 ﷼
9806062, دفتر- شالیکوبی
بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 42 تا 50, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان واقع در بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 42 تا 50

23.000.000 ﷼
9806063, دفتر- شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده چهارراه دادگاه انقلاب, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 حمام و سرویس‌ بهداشتی

دفتر اداری واقع در شالیکوبی - محدوده چهارراه دادگاه انقلاب

39.000.000 ﷼
9806243, دفتر کار - بلوار ناهارخوران
بلوار ناهارخوران محدوده عدالت 57 تا 67, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

آپارتمان واقع در بلوار ناهارخوران محدوده عدالت 57 تا 67

35.000.000 ﷼
9806244, دفترکاردوبلکس-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده خرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده خرداد مرکزی

17.500.000 ﷼
9806244, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده خرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده خرداد مرکزی

2.062.500.000 ﷼
980703, دفترکار-بوعلی
بوعلی - محدوده ششم بهمن و لشکر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

آپارتمان مسکونی واقع در بوعلی - محدوده ششم بهمن و لشکر

5.040.000.000 ﷼
9807082, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 8 تا 16, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 8 تا 16

8.900.000 ﷼
98062712, دفترکار-شهدا
شهدا - محدوده لاله 2 تا 10, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در شهدا - محدوده لاله 2 تا 10

15.000.000 ﷼
9806313, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده مرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده مرداد مرکزی

25.000.000 ﷼
9807075, دفترکار-پاساژ ایرانشهر
شالیکوبی - محدوده پاساژ ایرانشهر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده پاساژ ایرانشهر

450.000.000 ﷼
9807282, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده شایگان, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده شایگان

265.000.000 ﷼
97092460, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی -محدوده مسجد امیر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع درشالیکوبی -محدوده مسجد امیر

45.000.000 ﷼
980806, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 29 تا 35, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
4 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 29 تا 35

4.150.000.000 ﷼
9808181, دفتر-مجتمع هیرکان
خیابان 5 آذر - محدوده بیمارستان 5 آذر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر کار واقع در خیابان 5 آذر - محدوده بیمارستان 5 آذر

4.225.000.000 ﷼
9808223, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - پاساژ مروارید, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - پاساژ مروارید

15.600.000.000 ﷼
9808224, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29

15.600.000.000 ﷼
9808225, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29

29.250.000.000 ﷼
9808225, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 21 تا 29

4.675.000.000 ﷼
980904, دفترکار- چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 4 تا 10, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در چاله باغ - محدوده قدس 4 تا 10

21.500.000 ﷼
9808101, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 15 تا 19, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دفترکار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 15 تا 19

23.500.000 ﷼
9808164, دفترکار-سازمان آب
سازمان آب - محدوده پاساژ رازی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در سازمان آب - محدوده پاساژ رازی

17.000.000 ﷼
9808165, دفترکار-سازمان آب
سازمان آب - محدوده پاساژ رازی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در سازمان آب - محدوده پاساژ رازی

16.500.000 ﷼
9808222, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - پاساژ مروارید, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - پاساژ مروارید

31.000.000 ﷼
980827, آموزشگاه-صیاد
صیاد - محدوده صیاد 5 تا 13, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
6 اتاق‌ خواب

آموزشگاه واقع در صیاد - محدوده صیاد 5 تا 13

18.600.000 ﷼
9808305, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 51 تا 59, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 51 تا 59

31.000.000 ﷼
9809082, دفترکار- چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 10تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دفترکار واقع در چاله باغ - محدوده قدس 10تا 18

13.000.000.000 ﷼
9810154, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس

14.950.000.000 ﷼
9810155, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس

14.950.000.000 ﷼
9810155, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده میدان گرگانپارس

29.000.000 ﷼
9809216, دفتر کار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 28تا 34, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 28تا 34

14.500.000 ﷼
9810027, دفتر کار - شالیکوبی
شالیکوبی -محدوده پاساژ ایرانشهر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی -محدوده پاساژ ایرانشهر

3.180.000.000 ﷼
9810166, دفتر کار - شالیکوبی
شالیکوبی - پاساژ مروارید, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - پاساژ مروارید

4.047.000.000 ﷼
9810167, دفتر کار - گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده مرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده مرداد مرکزی

3.550.000.000 ﷼
9810167, دفتر کار - گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده مرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گرگانپارس - محدوده مرداد مرکزی

3.500.000.000 ﷼
9811153, دفترکار-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 13 تا 21, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 13 تا 21

8.330.000.000 ﷼
9811196, دفتر کار - گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 7 تا 11, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 7 تا 11

21.001.000 ﷼
9810172, دفتر کار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده شالیکوبی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: رهن و اجاره
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده شالیکوبی

6.006.000.000 ﷼
981203, دفترکار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفترکار واقع درشالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28

4.312.000.000 ﷼
9812031, دفترکار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 22 تا 28

16.875.000.000 ﷼
9812063, دفترکار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 6 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: پیش فروش
3 اتاق‌ خواب

دفتر مسکوتی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 6 تا 12

7.695.000.000 ﷼
981209, دفترکار - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدَالت 18 تا 26, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در شالیکوبی - محدوده عدَالت 18 تا 26

3.600.000.000 ﷼
990207, دفترکار - شالیکوبی
شالیکوبی-محدوده ساختمان امیر کبیر, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در-شالیکوبی-محدوده ساختمان امیر کبیر

3.132.000.000 ﷼
9902071, دفتر کار-خیابان خمینی
خیابان خمینی-محدوده گاراژ شهابی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در-خیابان خمینی-محدوده گاراژ شهابی

10.450.000.000 ﷼
99020813, دفتر کار-شهریور غربی
گرگانپارس-محدوده شهریور غربی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش

دفتر کار واقع در-گرگانپارس-محدوده شهریور غربی

4.526.000.000 ﷼
9902092, دفتر کار - گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده مرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در-گرگانپارس-محدوده مرداد مرکزی

4.380.000.000 ﷼
9902093, دفترکار-گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده مرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کار واقع در-گرگانپارس-محدوده مرداد مرکزی

19.500.000.000 ﷼
9902151, دفترکار-عدالت21
عدالت-محدوده عدالت21 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: دفتر کار - املاک اداری
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

دفتر کارواقع در-دفترکار-عدالت21

آدرس

دفتر مرکزی املاک : ایران - گرگان - گرگان پارس - نبش میدان گرگان پارس - املاک پارسه

 

 

اطلاعات تماس

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن:017-32350277

تلفن :017-32357623

تلفن :017-32325217

همراه : 09112733447

 

آدرس ما بروی نقشه